winkelwagen  
0 item(s)
>

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een hoofdletter geschreven termen, ongeacht of deze in enkel- of meervoud worden gehanteerd, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Cadeau Concepten (CC): De besloten vennootschap Cadeau Concepten B.V. & haar rechtsopvolgers ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan.

 2. Gebruiker: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan CC geld ter beschikking stelt in ruil waarvoor CC een koffie-cadeau uitgeeft dan wel die natuurlijke- of rechtspersoon die met het Saldo van koffie-cadeau Producten aanschaft bij Deelnemers.
 3. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Gebruiker en CC.

 4. Koffie-cadeau: een door CC rechtstreeks of via Wederverkopers aan Gebruiker ter beschikking gestelde kaart, genaamd: “koffie-cadeau”, waaraan een Tegoed door de Gebruiker bij de aanschaf van de kaart wordt gekoppeld.

 5. Tegoed: de geldswaarde van maximaal EUR 150,00 die is gekoppeld aan (de unieke code van) koffie-cadeau en in de centrale rekeningsadministratie van CC is opgeslagen, waarmee de Gebruiker ten laste van het in de centrale rekeningsadministratie opgeslagen Saldo Producten kan aanschaffen.

 6. Saldo: het saldo van het resterende Tegoed.

 7. Deelnemers: alle bij CC aangesloten detailhandelsondernemingen waarmee CC een overeenkomst heeft gesloten in het kader waarvan zij koffie-cadeau als betaalmiddel accepteren of tegen inlevering van koffie-cadeau goederen en/of diensten leveren. Een Deelnemer kan ook een Wederverkoper zijn voor zover deze een overeenkomst daartoe met CC heeft gesloten.

 8. Producten: alle (gerelateerde) producten of diensten die bij Deelnemers kunnen worden aangeschaft met koffie-cadeau.
 9. Wederverkopers: alle bij CC aangesloten ondernemingen waarmee CC een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van het in het verkeer brengen van koffie-cadeau.

Artikel 2: Algemeen

 1. Voor of tijdens het sluiten van de koop van koffie-cadeau heeft de Gebruiker kennis genomen van deze algemene voorwaarden. Door de aanschaf van koffie-cadeau heeft de Gebruiker deze algemene voorwaarden aldus geaccepteerd en zijn deze toepasselijk op elk aanbod van CC elke Overeenkomst en elke relatie met CC, waarbij de koffie-cadeau al dan niet via Wederverkopers aan de Gebruiker wordt verkocht.
 2. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn (in de meest recente en vigerende versie) gepubliceerd op de website www.koffie-cadeau.nl/algemene-voorwaarden.

 3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

 4. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van CC worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door CC in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk verworpen.
 6. CC behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 7. De gewijzigde voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Opdrachtgever van de wijziging.

 8. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. CC zal nieuwe bepalingen formuleren en hanteren ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3: Gebruik koffie-cadeau door Gebruiker

 1. De Gebruiker kan koffie-cadeau uitsluitend aanschaffen bij CC en/of Wederverkopers. Om reden van fraudepreventie staat CC niet toe dat de Gebruiker koffie-cadeau van anderen koopt.

 2. Na aankoop van koffie-cadeau valt het gebruik en de bewaring van koffie-cadeau en eventuele bijbehorende codes onder de volledige verantwoordelijkheid en risico van de Gebruiker. De Gebruiker dient deze specifiek ten behoeve van betalingen op internet met bijzondere zorgvuldigheid en discretie te behandelen; een en ander ter voorkoming van de mogelijkheid dat derden zonder toestemming het Saldo besteden bij de aanschaf van Producten.

 3. De Gebruiker dient de kassabon van de aanschaf van koffie-cadeau te bewaren ter bewijs van het aangeschafte saldo op koffie-cadeau. CC accepteert, behoudens tegenbewijs, de originele kassabon als enig bewijsmiddel terzake dan wel een door CC ondertekend uittreksel uit de centrale rekeningadministratie van CC. CC staat er niet voor in dat een door haar via het internet aan de Gebruiker verstrekte opgave het Saldo juist weergeeft en aanvaardt daarover geen enkele aansprakelijkheid.

 4. Koffie-cadeau is overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de Gebruiker. Voor zover de Gebruiker koffie-cadeau overdraagt aan een derde, draagt de Gebruiker er zorg voor dat dit te allen tijde geschiedt onder verstrekking van de onderhavige voorwaarden.

 5. Koffie-cadeau blijft eigendom van CC tot het Saldo EUR 0,00 bedraagt. Nadien vertegenwoordigt de kaart als drager van het Tegoed van koffie-cadeau geen waarde meer. Een en ander is onverminderd het bepaalde in lid 9 en 11.

 6. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd koffie-cadeau te besteden op www.koffie-cadeau.nl of bij Deelnemers in Nederland te gebruiken ten behoeve van de aanschaf van Producten.

 7. Betaling ten laste van het in de centrale rekeningadministratie van CC opgeslagen Tegoed vindt onherroepelijk plaats indien en voor zover de Gebruiker via een interface, zoals bijvoorbeeld via een betaalterminal, kassasysteem of dialoog(betaal)venster op de website van de Deelnemer en/of CC, “akkoord” voor betaling heeft gegeven via deze interface en het Saldo toereikend is gebleken om ten laste daarvan de tussen de Deelnemer en de Gebruiker overeengekomen betaling te laten plaatsvinden.

 8. Koffie-cadeau is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan de Deelnemers.

 9. Het Tegoed en Saldo van koffie-cadeau is gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van aanschaf van koffie-cadeau en is gedurende deze termijn door Gebruiker opeisbaar overeenkomstig het bepaalde in lid 11. Na deze periode en de omstandigheid als vermeld in lid 11 vervalt iedere aanspraak van de Gebruiker op het Saldo van koffie-cadeau en vervalt het Saldo en/of het Tegoed aan CC. De Gebruiker kan dan op het Saldo en/of het Tegoed geen enkele aanspraak meer maken.

 10. CC vergoedt aan de Gebruiker onder geen beding rente over het Tegoed en/of het Saldo.

 11. Indien een Gebruiker minder besteedt dan het Saldo van koffie-cadeau, vindt er geen restitutie plaats van het verschil tussen het werkelijk bestede bedrag en het Saldo op koffie-cadeau.

 12. Koffie-cadeau is niet herlaadbaar. Nadat het Tegoed op koffie-cadeau volledig is besteed, dan wel nadat het Saldo op koffie-cadeau is komen te vervallen overeenkomstig dit artikel, is koffie-cadeau niet meer bruikbaar.

Artikel 4: Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en beschadiging

 1. CC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van koffie-cadeau. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van koffie-cadeau van de Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering aan de oorspronkelijk Gebruiker van het Tegoed en/of Saldo plaats. De Gebruiker dient verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van koffie-cadeau en de bijbehorende codes zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk aan CC te melden, opdat CC met de redelijkerwijs mogelijke inspanningen kan pogen om de schade voor de Gebruiker te voorkomen of te beperken.

 2. Indien een Gebruiker misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met koffie-cadeau, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van koffie-cadeau door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, zal CC de Gebruiker terstond het gebruik van koffie-cadeau ontzeggen en koffie-cadeau blokkeren. CC zal hiervan direct aangifte doen bij de justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op de Gebruiker te verhalen.

 3. Bij een beschadigde edoch niet misbruikte koffie-cadeau kan de Gebruiker CC verzoeken het Saldo op een nieuwe koffie-cadeau te plaatsen, zulks na aftrek van € 5,00 administratiekosten. Voor zover het Saldo op koffie-cadeau niet toereikend is, zal geen vervanging plaatsvinden.
De beschadigde koffie-cadeau dient door Gebruiker in een gesloten enveloppe, vergezeld van de volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiele nummer aan CC te worden toegestuurd: Cadeau Concepten BV, Asterweg 20 B2 1031HN Amsterdam. Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.

Artikel 5: Rechten en verplichtingen CC

 1. CC heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst intraconcern over te dragen aan een andere vennootschap, waarbij de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

 2. CC heeft het recht, uitgezonderd het vervallen Saldo, edoch nimmer de verplichting, uitgezonderd het bepaalde in lid 4, op elk gewenst moment het Saldo op koffie-cadeau terug te voldoen aan de Gebruiker.

 3. CC behoudt zich het recht voor om het gebruik van koffie-cadeau uit te sluiten van gebruik in combinaties met acties van de Deelnemers en Wederverkopers.

 4. CC is gerechtigd – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van koffie-cadeau op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen. Voor zover CC koffie-cadeau buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op koffie-cadeau binnen een redelijke termijn aan de Gebruiker restitueren.

Artikel 6: Aansprakelijkheid CC

 1. CC is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Deelnemer bij de aanschaf van Producten. CC is niet verantwoordelijk voor de aankopen van Producten die door de Gebruiker met koffie-cadeau bij Deelnemers worden gedaan. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende Deelnemer.

 2. CC streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Gebruiker en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de Gebruiker steeds ongestoord te kunnen laten beschikken over het Saldo en/of het Tegoed. Niettemin garandeert CC niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Saldo en/of het Tegoed kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan CC gelieerde) partijen, waaronder technische- en telecommunicatiefactoren en derde partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen CC beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk te stellen.

 3. CC is nimmer aansprakelijk voor schade van Gebruiker door gebruik van koffie-cadeau, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of overige (directe- of indirecte) schade, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door grove schuld of opzet van CC. In aanvulling op het voorgaande is CC onder geen beding aansprakelijk te stellen voor zover de Gebruiker het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet naleeft dan wel de instructies niet naleeft.

 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en voor zover op grond van dwingendrechtelijke voorschriften CC op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, zal de aansprakelijkheid niet verder reiken per gebeurtenis uit welke hoofde dan ook (waarbij een samenhangende gebeurtenis als één gebeurtenis geldt), dan het bedrag van het hoogste Saldo op koffie-cadeau, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit en in ieder geval nooit meer dan de hiertoe door CC afgesloten verzekering uitkering aan CC doet.

 5. CC is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van koffie-cadeau door de Deelnemer. Voor zover de Deelnemer koffie-cadeau weigert te accepteren, kan de Gebruiker hiertoe niettemin een klacht indienen bij CC overeenkomstig artikel 8.

 6. CC is voorts onder geen beding aansprakelijk te stellen indien zij – op grond van overmacht – niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt tot – verstaan:
   • internationale conflicten;
   • gewelddadige of gewapende acties;
   • maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid;
   • boycot-acties; en/of
   • arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

Artikel 7: Wet Koop op Afstand

Voor zover de Gebruiker koffie-cadeau aanschaft via de webshop van CC beschikt de Gebruiker niet over herroepingsrecht, gezien het karakter van het product. Het herroepingsrecht is uitgesloten, omdat het gaat om een dienst waarvan de uitvoering begonnen wordt binnen de herroepingstermijn.

Artikel 8: klachten

Gebruikers met klachten met betrekking tot koffie-cadeau worden verwezen naar de klantenservice van CC. Het e-mailadres en/of telefoonnummer van de klantenservice staat vermeld op de website van koffie-cadeau; www.koffie-cadeau.nl/klantenservice.

Artikel 9: toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 3. Uitsluitend de rechter in het Arrondissement Amsterdam is in eerste aanleg bevoegd van geschillen tussen CC en de Gebruiker kennis te nemen.